Všeobecné obchodné podmienky

The terms and conditions apply to purchases on the online store www.mrdog.sk. The conditions define and specify the rights and obligations of the seller and the buyer.

Seller - operator of the online store (e-shop) www.mrdog.fun:

Aniversum s. r. o.

Furdekova 10, Bratislava - Petržalka, Slovakia 851 03

ID: 54444772

VAT number: 2121843900

Registered in the register: Business register of the City Court Bratislava III, section: Sro, insert no. 160824/B

Contact information:

e-mail: info@mrdog.fun

phone: +421 948 777 527

 

Kupujúci (odberateľ): fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpi do obchodného vzťahu
s predávajúcim vykonaním objednávky prostredníctvom elektronického obchodu
predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí so Všeobecnými
obchodnými podmienkami a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim
a kupujúcim pri objednávaní tovaru a prípadnej reklamácii tovaru.
CENA TOVARU
Všetky ceny produktov sú finálne. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa
zvoleného spôsobu doručenia.
Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na www.mrdog.sk v momente vykonania nákupu.
OBJEDNÁVKA TOVARU
Objednávky vytvorené na internetovej stránke www.mrdog.sk sú záväzné pre obidve strany.
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými a reklamačnými
podmienkami www.mrdog.sk.
2/11/24, 4:56 PM Upraviť stránku Obchodné podmienky - mrdog.fun
https://www.mrdog.fun/admin/stranka-detail/?id=39 2/7
Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a služieb
a objednávka sa stáva pre kupujúceho záväzná.
Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné
meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim
a predávajúcim.
Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.
PLATOBNÉ PODMIENKY
Za objednaný tovar v e-shope je možné platiť len platobnou kartou.
DODACIE PODMIENKY
Objednávky sú vybavované v čo najkratšom čase, dodacia doba je 2-5 pracovných dní. O
vyexpedovaní objednávky je zákazník informovaný e-mailom do 24 hodín od odoslania.
Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade nepredvídateľných
okolnosti. O predĺžení dodacej doby bude kupujúci bezodkladne informovaný. Predávajúci
nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou/zásielkovou službou alebo
poškodenie tovaru zavinené poštou/zásielkovou službou.
Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom kuriéra.
Packeta
poštovné v rámci SR je 3.00 €
Slovenská pošta
poštovné v rámci SR je 3.00 €
PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA
2/11/24, 4:56 PM Upraviť stránku Obchodné podmienky - mrdog.fun
https://www.mrdog.fun/admin/stranka-detail/?id=39 3/7
Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia
kúpnej ceny.
Záručná doba
Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov,
ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Ku každej objednávke je priložený daňový doklad (faktúra), ktorá zároveň slúži ako záručný
list.
Internetový obchod www.mrdog.sk ručí kupujúcemu za:
dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky kupujúcim
dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený;
dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke.
Internetový obchod www.mrdog.sk nenesie zodpovednosť za:
oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (poštou);
oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
poškodenie zavinené doručovateľom (poštou)
STORNO OBJEDNÁVKY
Ak si želáte zrušiť vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, prosím, kontaktujte nás čo
najskôr. Ak už bola Vaša objednávka uhradená, peniaze vám pošleme najneskôr do 10 dní
na účet, z ktorého ste platbu uhradili.
Vyhradzujeme si právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní
dodať z dôvodu jeho vypredania, objednať je možné len tovar, ktorý je skladom. O
stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať e-mailom alebo telefonicky. V
prípade úhrady kúpnej ceny alebo vám budú finančné prostriedky vrátené do 10 dní na
účet, z ktorého ste zaplatili pokiaľ sa nedohodneme inak.
PRÁVO SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DÔVODU
Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaju tovaru na diaľku má
kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pri uplatnení práva na
2/11/24, 4:56 PM Upraviť stránku Obchodné podmienky - mrdog.fun
https://www.mrdog.fun/admin/stranka-detail/?id=39 4/7
odstúpenie od zmluvy nás prosím kontaktujte na kontakt@mrdog.sk. Prijatie odstúpenia od
zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme emailom na Vami uvedenú adresu.
Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, je potrebné vrátiť tovar v nepoškodenom stave, bez
známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale s priloženým dokladom o kúpe, a
to zaslaním späť v lehote 14 dní /určujúci je dátum odoslania/. Adresa : Aniversum s.r.o.,
Furdekova 10, 851 03 Bratislava - Petržalka. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať
vrátenie tovaru zásielkou na dobierku.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar
vrátené kupujúcemu prevodom na jeho účet, a to najneskôr do 14 pracovných dní po
obdržaní a kontrole tovaru.
REKLAMÁCIA TOVARU
Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho prostredníctvom
stránky www.mrdog.sk a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho bezodkladne po zistení vady
tovaru a to informovaním na e-mail kontakt@mrdog.sk. V opačnom prípade kupujúcemu
zaniká právo na bezplatné odstránenie vady tovaru.
Nároky z vád tovaru zanikajú:
ak boli tieto spôsobené mechanickým poškodením výrobku kupujúcim,
neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú
svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
tovaru,
ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v rozpore s jeho účelom, všeobecnými
zásadami alebo iným porušením záručných podmienok.
Záruka sa nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním
a praním tovaru, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.
Reklamovaný tovar je kupujúci povinný zaslať spolu s dokladom o úhrade tovaru a
stručným udaním dôvodu reklamácie na adresu predávajúceho (Aniversum s.r.o., Furdekova
10, 851 03 Bratislava - Petržalka). Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar
nebude prevzatý.
2/11/24, 4:56 PM Upraviť stránku Obchodné podmienky - mrdog.fun
https://www.mrdog.fun/admin/stranka-detail/?id=39 5/7
Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej
vybavenie do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie (dňa prijatia reklamovaného tovaru).
V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od
jej prijatia. Reklamovaný tovar bude kupujúcemu vymenený za rovnaký tovar, prípadne za
iný, ktorý si vyberie do hodnoty reklamovaného tovaru alebo budú zákazníkovi vrátené
peňažné prostriedky na jeho účet vrátane poplatkov za dopravu.
Ak spotrebiteľ – kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, tak spotrebiteľ má
právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na
kontakt@mrdog.sk). Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu
neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie
alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt
ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby
podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12
Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia
sporov RSO, ktorá je dostupná online na ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva
hospodárstva SR – www.mhsr.sk/.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní
a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi
spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho
so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na
diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu
20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie
alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
Kupujúci je povinný:
prevziať objednaný tovar,
zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní
Predávajúci je povinný:
2/11/24, 4:56 PM Upraviť stránku Obchodné podmienky - mrdog.fun
https://www.mrdog.fun/admin/stranka-detail/?id=39 6/7
dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako
napríklad faktúru za tovar
Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné
plnenie objednávky. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neposkytne osobné údaje kupujúceho
tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, a zároveň
okrem prípadov vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so
zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje
vymazal z databázy.
OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
Predávajúci nie je platcom DPH.
Tovar je predávaný na základe vzoru (fotografie) uvedeného na stránke internetového
obchodu predávajúceho. Fotografie (obrázky) priradené k jednotlivým tovarom sú
ilustračné. Rozdiely medzi fotografiami a dodaným tovarom nie sú dôvodom na odstúpenie
od zmluvy zo strany kupujúceho, pokiaľ predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar.
Kupujúci vytvorením objednávky na internetovej stránke elektronického obchodu súhlasí s
tým, že preberá všetku zodpovednosť za všetky ním zakúpené produkty, nebude ich
používať alebo ponúkať na iné účely ako sú určené a bude dodržiavať všetky platné zákony.
Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými
podmienkami a bude ich dodržiavať.
Registrácia nie je podmienkou nákupu.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách a údajoch
získaných pri realizácii tohto zmluvného vzťahu, a to najmenej po dobu 12 mesiacov po
skončení zmluvného vzťahu.
2/11/24, 4:56 PM Upraviť stránku Obchodné podmienky - mrdog.fun
https://www.mrdog.fun/admin/stranka-detail/?id=39 7/7
Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj
bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny
všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých
všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky
kupujúcim. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť
29.10.2022

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz